วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

art-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ***

kanngan-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

thai-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาภาษาไทย***


social-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา***

science-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์***

math-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***history-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาประวัติศาสตร์ ***
health-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา***

English-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ***ิbuddha-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1***